ดาวน์โหลดเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

  www.reliablecounter.com

                 

 

แบบใบลากิจ ลาป่วย

แบบใบลาพักผ่อน

แบบขอหนังสือรับรอง

แบบประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ หมู่ที่3 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัทพ์/โทรสาร 0 3561 0519  E-Mail : admin@phomuangphan.go.th