สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

 

                    สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ที่รักและเคารพยิ่ง นับตั้งแต่ที่กระผมได้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

ผมมีความภาคภูมิใจที่พ่อแม่พี่น้องให้โอกาสกระผมมารับใช้ เพื่อเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของเรา และขอตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถจากนโยบาย

ด้านคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การสาธารณสุข กลุ่มสตรี การพัฒนาศักยภาพองค์กรและ

ผู้นำท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนการอำนวยความสะดวกทั้งสาธารณูปโภค ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท

ี่ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของเราอยู่

การพัฒนาท้องถิ่นนั้นอยู่บนพื้นของหลักการ ตามระเบียบกฎหมาย โดยดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาล

ที่ได้ยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานมาตลอดสิ่งที่กระผมห่วงมากที่สุดก็คือความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน โดยได้จัดสรร เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

และผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนด้วยถึงแม้ว่าการบริหารงานจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็ทำงานมาด้วยความสำเร็จ วันและเวลาจะเดินไปไม่หยุดยั้ง

ความนึกคิดของกระผมจะเร่งพัฒนาก้าวไปพร้อมๆกัน ผมหวังว่าพ่อแม่พี่น้อง คงจะได้รับประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อย่างพึงพอใจ ความรู้สึกจากใจของผม

คือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือร่วมใจจะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ผมเชื่อว่าตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ของเราเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์โดยคณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรมคน

จึงเป็นผลให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ผมขอขอบพระคุณในพลังความสามัคคีของทุก

                 สุดท้ายนี้ ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ทุกประการ

 

                                                                                                                         นายชลอ จันทร์เศรษฐี

                                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ หมู่ที่3 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัทพ์/โทรสาร 0 3561 0519  E-Mail : admin@phomuangphan.go.th