โครงสร้างส่วนราชการ

 

 

กองคลัง

กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม

 

 

สำนักงานปลัด

 
 

 
 

นายมีศักดิ์ พลชัย

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
     
 

 
 

นางวิไลวรรณ ปั้นงาม

 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
     

นางสาวสุคนธ์ ป้อมสถิตย์

นายธนเสฏฐ์ พัฒนนิธิธรณ์

นางสาวกรรณิการ์ ลักษณะจินดา
นักทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการศึกษา

นักประชาสัมพันธ์
     

นางสาวชุติมา สว่างศรี

นางทัศนาทิพย์ เสือวงษ์

นางสาวณภัทร ขำมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

     

นางสาวรัชนู พานทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

     
นางสาวเสาวลักษณ์ มีสง่า

นางสาวพรทิพย์ วารีนิล

นายธงชัย ขำมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นักการภารโรง
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ หมู่ที่3 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัทพ์/โทรสาร 0 3561 0519  E-Mail : admin@phomuangphan.go.th