คณะผู้บริหาร

www.reliablecounter.com

สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์    
 

 
 

นายชลอ จันทร์เศรษฐี

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

 

 

   

 

 

 

นายประมวล อุบลบาน
 

นายจำเนียร ชวลิต

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

รองนายกองค์การบริหารสวนตำบล

     

 

 

 

 

 

 

นายบุญรวม สาลีอ่อน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ หมู่ที่3 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัทพ์/โทรสาร 0 3561 0519  E-Mail : admin@phomuangphan.go.th