อ อ
 
   ข้อมูลพื้นฐาน

www.reliablecounter.com

                   ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ

 

ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลอบทม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ต่อมาจึงได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์  ขึ้นอยู่กับอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยได้แยกเอาพื้นที่ของตำบลอบทมมาบางส่วน โดยเริ่มแรกมีจำนวน ๕ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑ บ้านวัดโบสถ์ หมู่ ๒ บ้านเชียง หมู่ ๓ บ้านโพธิ์ม่วงพันธ์ หมู่ ๔ บ้านท่าชุมนุม และหมู่ ๕ บ้านห้วยอีเขียว ต่อมาได้ขอแยกหมู่บ้านเพิ่มอีก ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๖ บ้านในไร่ และหมู่ ๗ บ้านดอนกุ่ม ส่วนชื่อตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์นั้น มีที่มาจาก เมื่อตอนขอจัดตั้งตำบล ประชาชนได้ขอใช้ชื่อ โพธิ์ม่วงพันธ์ เพราะในพื้นที่ตำบลมีต้นโพธิ์กับต้นมะม่วงขึ้นพันกันทั้งส่วนรากและลำต้น อีกทั้งเป็นชื่อที่เป็นมงคลแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและรักใคร่ของประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ จัดดั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ให้สภาตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และปรับขนาดเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยอยู่ห่างจากอำเภอสามโก้ ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๔.๕๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๐,๔๐๐ ไร่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ หมู่ที่3 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัทพ์/โทรสาร 0 3561 0519  E-Mail : admin@phomuangphan.go.th