รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รายงานสรุปผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆ 2561
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทนักบริหารงานท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (งบประมาณ 2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2561
สรุปงบรายรับ - งบรายจ่าย 2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (งบประมาณ 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 และ 3 (งบประมาณ 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 ผด.3
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 ผด.1-2
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558