นายชลอ จันทร์เศรษฐี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

 

สาส์นจากนายก อบต.โพธิ์ม่วงพันธ

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 - โครงสร้างหน่วยงาน

-  ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง

-  อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย

-  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

-  กฎหมาย พระราชบัญัติ ฯลฯ

การบริหารงาน

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น

-  แผนดำเนินงานประจำปี

-  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

-  รายงานผลดำเนินงานประจำปี(ที่ผ่านมา)

-  คู่มือหรือมาตรฐานปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่

-  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน

-  ข้อมูลเชิงสถิติของการบริการแก่ประชาชน

-  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการแก่ประชาชน

-  การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )

การบริหารเงินงบประมาณ

-  ข้อบัญญัติหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี

-  รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(ระหว่างปี)

-  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ที่ผ่านมา) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

-  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำป

-  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1)

-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ (ที่ผ่านมา)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัคเลือกบุคลากร

-  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลกร

-  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การส่งเสริมความโปร่งใส่

-  คู่มือหรือรายละเอียดที่แสดงขั้นตอน กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ

-  รายงานผลการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประจำปี(ที่ผ่านมา)

-  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการพัฒาท้องถิ่น

-  กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

-  ระบบป้องการทุจริต

-  รายงานการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

-  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

-  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ระหว่างปี)

-  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

เตือนภัย

เส้นทางเดินพายุ

รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศ

GIS

ข้อมูลลุ่มน้ำ

NWP Model

 

 
 

 

 
 
 
 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

นับจำนวนผู้เข้าชม

 www.reliablecounter.com

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ หมู่ที่3 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 14160 โทรศัทพ์/โทรสาร 0 3561 0519  E-Mail : admin@phomuangphan.go.th