พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 2 ธันวาคม 2556
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 8 กันยายน 2556
แผนผังการบริหารราชการ
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 7)
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และสภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
คู่มือประชาชน : เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ ขยะมูลฝอยชุมชน
แบบอย่างพฤติกรรมการมีจริยธรรมในที่ทำงาน
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง ข้าราชการ และลูกจ้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
มติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร (ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) พ.ศ.2559

การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร (ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) พ.ศ.2557

หน้งสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร (ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน)
ระเบียบเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ระเบียบเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ระเบียบเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2557
ระเบียบการเบิกค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3)
ระเบียบการเบิกค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2)
ระเบียบการเบิกค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 1)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น
10 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
วัฒนธรรมและประเพณีใน 10 ประเทศอาเซียน
อาเซียน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)

คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชยกิจ ) ตามพ . ร . บ . ทะเบียนพาณิชย์ พ . ศ . ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

คู่มือสำหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย

คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมรรถนะประจำกลุ่มงาน

ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม)

ประกาศกำหนดการประมูลด้ว

ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ กับหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยอีเขียวกับท่าชุมนุม (โดยการเทคอนกรีตทับหน้า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลว ๒ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาการผ่านคุณสมบัติ โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ กับหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยอีเขียวกับท่าชุมนุม (โดยการเทคอนกรีตทับหน้า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลว ๒ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่๑)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
ASEAN (อาเซียน)
ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการ